de | en | ku | tr

Revolutionärer FINTA- Block am antipatriarchalen Streiktag

Frauen, inter, nichtbinäre, trans und agender Personen (FINTA): Heraus zum Streik am 14. Juni! Hinein in den revolutionären Block!

Gegen Kapitalismus

Mit unserem Streik am 14. Juni zeigen wir, dass ohne uns nichts geht. Der Kapitalismus braucht unsere tägliche Arbeit. Nicht für uns, nicht damit wir ein besseres Leben führen können. An den Früchten unserer Arbeit bereichern sich die, die eh schon viel zu viel haben. Während unsere Löhne real sinken, die Arbeitszeiten länger werden, wird jede noch so kleine Errungenschaft der Arbeiter*innenbewegung angegriffen.
Parlamente, die nur einige von uns wählen können, handeln mit widerlicher Regelmässigkeit gegen unsere Interessen. Abbau von Sozialleistungen, Ausbau der Festung Europa und Aufrüstung des staatlichen Gewaltmonopols: Das ist die Realität des bürgerlich-kapitalistischen Staats. Deshalb organisieren wir uns ausserhalb von parlamentarischer Politik.

Gegen Rassismus

Die rassistische Migrationspolitik ist ein zentrales Interesse des bürgerlichen Staats. Wer sich gut ausbeuten lässt und für die Wirtschaft «nützlich» ist, darf bleiben. Alle anderen werden eingesperrt und ausgeschafft. Der Ausbau und die Militarisierung der EU-Aussengrenze macht Flucht noch tödlicher, insbesondere für weiblich gelesene Personen und BIPOC (Schwarze und Indigene Personen sowie People of Color).
In der Schweiz leben migrantische FINTA Personen oft in besonderer Prekarität, sei es durch racial profiling der Polizei oder durch illegalisierte Lohnarbeit. So ermöglicht manche Sans-Papiers Putzkraft weissen Frauen die Karriere.

Gegen Patriarchat

Ein besseres Leben für alle ist nicht möglich ohne Revolution. Wir kämpfen nicht für einen ökonomischen Aufstieg einzelner Frauen im Kapitalismus. Wir wollen nicht von Chefinnen ausgebeutet werden, sondern selbstorganisiert leben. Das Patriarchat presst uns in ein binäres Geschlechtersystem, mit den damit verbundenen Rollen und allen Folgen. Je nach zugewiesenem Geschlecht sollen wir besonders gern gratis Sorgearbeit leisten, keine Emotionen zeigen oder sexualisierte Belästigungen routiniert weglächeln.
Das Patriarchat und der Kapitalismus gehören zusammen, und nur zusammen können wir sie umstürzen.

Für eine revolutionäre Perspektive!
Demo am 14. Juni. 18:00 Theaterplatz. Revolutionärer Block: Treffpunkt bei der Kunsthalle.
Der Block ist nur für FINTA- Personen. Niemensch wird aufgrund des Aussehens weggewiesen


Revolutionary WINTA – Block on the anti-patriarchal strike day

Women, intern, non-binary, trans and agender people (WINTA): Out on the streets for the 14th of July! Join the revolutionary block!

Against capitalism

With our strike on the 14th of July we show that it doesn’t work without us. Capitalism needs our daily labor. Not for us, not so we can lead a better life. The fruits of our labor are used to enrich those, who already have way too much, While our wages are sinking and the working hours are becoming longer, every little achievement of the workers movement is under attack.
Parliaments, which only a few of us can vote for, are acting with a disgusting continuity against our interests. Reduction of social services, expanding the fortress Europe and the arming of the state monopoly of violence: This is the reality of the bourgeois-capitalist state. This is why we we organize outside of parliamentary politics.

Against racism

The racist migration-politics are of central interest to the bourgeois state. Whoever lets themselves be exploited easily and is “useful” for the economy is allowed to stay. All the others are locked away and deported. The expansion and militarization of the EU-border is making it even more deadly to be a refugee, especially for female ready persons and BIPOC (Black and indigenous people as well as people of color).
In Switzerland, WINTA people usually live in particular precariousness, be it through racial profiling by the police or through illegalized wage labor. This way, some sans-papier cleaners enable the careers of white women.

Against the patriarchy

A better life for all is not possible without revolution. We don’t fight for the economic success of a few women within capitalism. We don’t want to be exploited by female bosses, but we want to live self-organized. The patriarchy is forcing us into a binary gender system, with all the connected roles and consequences. Depending on our assigned gender, we are supposed to be especially happy to do unpaid care work, show no emotion, or routinely smile away sexual harassment.
The patriarchy and capitalism belong together and only together can we destroy them.

For a revolutionary perspective
Demonstration at the 14th of June, 18:00, Theaterplatz. Revolutionary block: meeting point at the Kunsthalle. The block is only for women, inter, non-binary, trans and agender people. No one will be send away because of their appearance.


Ataerkilliğe karşı grev gününde devrimci FINTA bloğu

Kadın, Inter, İkili olmayan, Trans ve Agender Kişiler (FINTA): 14 Haziran'da Greve! Devrimci bloğa katıl!

Kapitalizme karşı

14 Haziran'daki grevimizle bizsiz hiçbir şeyin olamayacağını göstereceğiz. Kapitalizmin günlük işimize ihtiyacı var. Bizim için, daha iyi bir hayata sahip olabilmemiz için değil. Zaten çok fazla şeye sahip olanlar, emeğimizin meyveleriyle kendilerini zenginleştiriyorlar. Ücretlerimiz reel olarak düşerken, çalışma saatleri uzarken, işçi hareketinin her küçük kazanımı dahi saldırıya maruz kalmaktadır.
Sadece bazılarımızın seçebildiği parlamentolar mide bulandırıcı bir düzenlilikle çıkarlarımıza aykırı hareket ediyor. Sosyal yardımların ortadan kaldırılması, Avrupa Kalesi'nin genişletilmesi ve güç kullanımı üzerindeki devlet tekelinin güçlendirilmesi; işte burjuva-kapitalist devletin gerçeği budur. Bu yüzden kendimizi parlamenter siyasetin dışında örgütlüyoruz.

Irkçılığa karşı

Irkçı göç politikası, burjuva devletinin temel çıkarlarından biridir. Kolayca sömürülebilen ve ekonomi için “faydalı” olanların kalmasına izin verilir.
Bütün diğerleri hapsedilip ve sınır dışı edilirler. AB'nin dış sınırının genişletilmesi ve askerileştirilmesi, özellikle kadın ve BIPOC (Siyah ve Yerli Halk ve Renkli İnsanlar) olarak görülen insanlar için kaçışı daha da ölümcül hale getirmektedir.
İsviçre'de, göçmen FINTA insanları, polisin ırksal profili oluşturması veya yasadışı ücretli çalışma nedeniyle genellikle özellikle güvencesiz/tehlikeli bir durumda yaşıyorlar.
Bazı kağıtsız temizlikçiler beyaz kadınların kariyer sahibi olmasını mümkün kılmaktadır.

Ataerkilliğe karşı

Devrim olmadan herkes için daha iyi bir yaşam mümkün değildir. Kapitalizmde tekil kadınların ekonomik yükselişi için mücadele etmiyoruz. Kadın patronlar tarafından da sömürülmek istemiyoruz, kendi kendine organize bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ataerkillik, bizi kendisiyle bağlam içindeki roller ve tüm sonuçlarıyla birlikte ikili bir cinsiyet sistemine zorlamaktadır. Atanan cinsiyete göre özellikle ücretsiz bakım işi yapmalıyız, duygusallık göstermemeliyiz veya cinsel tacize karşı rutin olarak gülüp geçmeliyiz.
Ataerkillik ve kapitalizm birbirine aittir ve ancak birlikte onları devirebiliriz.

Devrimci bir bakış açısı için!

Yürüyüş 14 Haziran'da.
Başlama saati: 18:00
Tiyatro Meydanında.
Devrimci Blok: Kunsthalle buluşma noktasıdır.
Blok sadece FINTA insanları içindir.
Görünüşünden dolayı kimse geri çevrilmez.


Bloka FINTA Şoreşger di roja greva dijî baviksalarî de ye

Jin, Înter, Kesên Nebinary, Trans û Agender (FINTA): Ji 14’ê Hezîranê derkevin! Bikevin bloka şoreşgerî!

li dijî kapîtalîzmê

Bi greva xwe ya 14’ê Hezîranê re em nîşan didin ku bê me tu tişt nayê kirin. Kapîtalîzm pêdivî bi xebata me ya rojane heye. Ne ji bo me, ne ji bo ku em bikaribin jiyanek çêtir bikin. Yên ku ji berê de pir zêde xwe bi fêkiyên keda me dewlemend dikin. Her ku mûçeyên me bi rastî kêm dibin, demjimêrên kar dirêj dibin, her destkeftiyên piçûk ên tevgera kedê di bin êrîşê de ye. Meclîsên ku tenê dikarin hinekan ji me hilbijêrin, bi rêkûpêkek nexweş li dijî berjewendiyên me tevdigerin. Hilweşandina feydeyên civakî, berfirehkirina Keleha Ewrûpayê û bilindkirina yekdestdariya dewletê ya li ser bikaranîna hêzê: ev rastiya dewleta burjuva-kapîtalîst e. Lewma em xwe li derveyî siyaseta parlementoyê bi rêxistin dikin.

Li dijî nijadperestiyê

Siyaseta koçberiyê ya nijadperest berjewendiyek navendî ya dewleta bûrjûwazî ye. Kesên ku bi hêsanî dikarin bên îstismarkirin û ji bo aboriyê "kêrdar" in, destûr didin ku bimînin. Her kesên din dê bên girtin û dersînorkirin. Berfirehbûn û mîlîtarîzekirina sînorên derve yê YE, firînê hîn kujertir dike, nemaze ji bo kesên ku wekî jin û BIPOC (Gelên Reş û Xwecihî û Kesên Rengîn) têne xwendin.
Li Swîsreyê, mirovên FINTA yên koçber bi gelemperî di rewşek taybetî ya xeternak de dijîn, çi ji ber profîla nijadî ji hêla polîs ve an jî ji ber karê mûçeyê neqanûnî be. Hin paqijkerên sans-papiers dihêle ku jinên spî bibin xwedî kariyerek.

Li dijî baviksalarî

Jiyaneke baştir ji bo hemûyan bê şoreş ne ​​pêkan e. Em di kapîtalîzmê de ji bo pêşketina aborî ya jinan a tekane şer nakin. Em naxwazin ji aliyê patronan ve bên îstîsmarkirin, em dixwazin bi awayekî xwe rêxistinkirî bijîn. Patriarkalî me bi rolên têkildar û hemî encamên wê re dike nav pergalek zayendî ya binar. Li gorî zayenda ku hatî peywirdar kirin, divê em bi taybetî kêfxweş bibin ku karê lênihêrîna belaş bikin, hîç hestan nîşan nedin û bi rêkûpêk bi tacîzên zayendî bişirînin.

Patrîarkalî û kapîtalîzm bi hev re ne û tenê bi hev re em dikarin wan hilweşînin.
Ji bo perspektîfa şoreşgerî!
Mêş 14ê Hezîranê. Saet 18:00'de li Theaterplatz'ê. Bloka Şoreşger: Hevkom li Kunsthalle.
Blok tenê ji bo mirovên FINTA ye. Ji ber awirên xwe kes nayê dûrxistin.

Edit
Pub: 09 Jun 2022 13:14 UTC
Views: 37