-= MEDIA Tagger v1.x.x =-
               --=======================--

             Co je nového v posledních verzích

[!] Dùležité
[+] Novì
[*] Zmìnìno
[-] Opraveno

v1.3.5  (22.2.2004)
+ automaticky vyplnit masku Název souboru do Tagu
* obrázek je zapnut již pøi pøvním spuštìní
* výchozí adresáø je zmìnìn na adr. Dokumenty
* OGG, SPX: Nový zpùsob "vycpávky" tagù
- AAC: Opravena chyba zjištìní doby hraní
- FLAC: Oprava u tagù delších než 512b


v1.3.4  (6.2.2004)
! nové FreeDB/LocalDB jádro (stabilnìjiší, lepší vyhledávání)
! rozšíøené položky tagù: (nutno aktivovat v Nastavení)
  - zápis uživatelem definovaných položek pro (mp3, ogg, flac)
  - zámek pro hromadné úpravy
! ovladání souborù (Jako døíve, pouze oznaèené, pouze zatržené)
! všechny operace v oddìlených vláknech, prùbìh v lištì
! nahrazování textových øetìzcù
! integrace v kontextovém menu Windows (po restartu)
! oblíbené složky a Nedávné složky
+ pøidán nový formát Speex v1.01 (SPX)
+ pøidán nový formát WavPack version 3.00 (WV)
+ pøidán nový formát OptimFrog v4.507 (OFR)
+ pøidán nový formát Lossless Audio v0.4 (LA)
+ pøidán nový formát LPAC Archiver
+ pøidán nový formát TTA v1.5
+ táhni a pus funkce (nahraje aktualni adresar, nahraje Obrázek)
+ pøesouvání souborù a adresáøù pomocí myši metodou táhni a pus
+ statistika adresáøe (datum, èas, velikost, doba hraní,...)
+ naèti a oznaè soubory
+ velikost souboru v kB nebo v MB
+ zachovat pùvodní èasové znaèky souborù
+ nové sloupce ve výpisu souborù (velikost tagu, soubor: èas, datum, velikost, ...)
* významné zmìny v Exportu (vzorové soubory, lepší tøídìní, ...)
* zmìna fontù v menu a výpisù souborù
* editovat název souboru pøímo ve výpisu (novì lze i vypnout)
* oznaèí editovanou položku po stisku (Ctrl+Up/Down)
* zmìna pracovního modelu s obrázky, vícesouborová podpora a vìtší rychlost
* plná podpora Schránky (zapnout panel Editace)
* nìkolik nových ikonek
- malá chyba pøi ètení komentáøe v Unicode
- rozpoznávám GOGo kompresor mp3
- smazat soubory do koše
- pøehrávání PLS playlistù
- ve WMA souborech opraveno èíslo skladby
- pøehrávání pomocí nového Winampu 5
- pøerušení stahování z FreeBD (nebo LocalDB)
- oprava èisel skladeb je formátována pøi každé pøíležitosti

v1.3.0 (9.8.2003)
! pøidána plná podpora formátù MPC, AAC a FLAC
! pøidána podpora tagu APE verze 2
! nastavení programu se ukládá do ini souboru
! nastavení programu se provádí ve vlastním oknì
+ nový systém použitých/oblýbených složek
+ pøejmenování adresáøe dle tagu
+ naèítání playlistu (pls a m3u)
+ rychlejiší zápis do ogg souborù, podpora "padding" pole
+ automatická volba jazykové lokalizace
+ pøidána volba uložit tag a ... 
+ nastavitelné názvy stylù pro ID3v2 tagy
+ formátování èísla skladby do stylu Skladba/Poèet
+ potvrzování pøi ètení, zápisu, mazání...
+ mazání do Koše
+ rychlé ukonèní okna pøi ESC
+ nový systém pøehrávání souborù
+ pøidán nový formát playlistu B4S (XML typu)
* menší zmìny pøi konverzi Tag a název souboru
* Ogg karta je ve stejném formátu jako ostatní
* extension in Export to TXT 
* pár nových ikonek (díky Fob)
* vyhledávání souborù bylo pøepsáno (rychlejiší, chytøejiší, Esc pro konec)
* pøepracováno hlavní menu
* pøepracována nástrojová lišta (nové lišty, uložení pozic)
- opravena chyba v systémovém stromu
- opravena chyba pøi spuštìní pod Windows ME a staršími
- opraveno pøehrávání pomocí winamp3 (ale musíte mít "Winamp 2.x Plugin Manager")
- opravena chyba pøi ètení nìkterých WMA souborù

v1.2.0 (1.3.2003)
+ rozšíøení možností v Tag & Název souboru
! vlastní nastavení sloupcù
+ velká tlaèítka na nástrojové lištì
* opravena malá chyba v zápisu Lyrics3 v2.0
* opravena malá chyba v zápisu WMA
* uložení nastavení tlaèítka autosave

v1.1.1 (4.12.2002)
+ nový multi-file mód
+ pøidán externí pøehravaè
- opraveny Unicode znaky v OGG
- opraveno ukládání pozice okna
- opravena chyba v èíslech skladeb typu 01/12
* upraveno FreeBD (vlastní vlákno, pár menších zmìn, zapnuto proxy)
* zmìnìny v ovládání: Nahoru=Ctrl+Up, Dolu=Ctrl+Down

v1.1.0 (17.11.2002)
! Upgrade Builderu na Delphi 7
! ètení ID3v2.4, unicode znakù a asynchronních tagù
+ pøidáno Lyrics a Obrázky (jpg a bmp) do ID3v2
+ pøidán sloupec Èas ve výpisu souborù
+ jazykové soubory oddìleny ve vlastním adr.
* instalátor v angliètinì

v1.0.12 (21.9.2002)
! finální verze (všechny pøedchozí jsou beta)
* optimalizace kódu
+ pøidána podpora Monkey's Audio (APE) souborù
+ aktualizován Instalátor

v1.0 beta 11 (15.8.2002)
! zmìna èíslování programových versí
- opravena chyba pøi naèítání èeštiny
- opravena chybka ve FreeDB (u souborù mp3)
- odebrána lišta pøehrávaèe

v1.0 beta 10 (13.8.2002)
+ opraveno formátování znakù (podpora ansi)
- funkce fmod - pøehrávaèe vypnuta
- funkce XP Menu vypnuta

v1.0 beta 9.4 (7.7.2002)
! upravena hlavní ikona programu
+ pøidán interní pøehrávaè (MPlayer)
+ pøidána podpora pro PLS playlisty, m3u rozšíøen
+ editace OGGu rozšíøena, max. velikost tagu 32kB
+ funkce folder monitor
- implementována tøída TAction, upraveno Menu

v1.0 beta 9.3 (10.6.2002)
+ testováno nové XP-Menu
+ pøidáno rozšíøené nastavení
+ plovoucí menu, nová tlaèítková lišta s novými ikonami
! ukládání nastavení "columns" panelu nefunguje

v1.0 beta 9.2 (2.6.2002)
+ plná podpora souborù OGG (info, ètení, zápis, mazání)
- opravena chybka ve WMA DivX ;-) souborech

v1.0 beta 9.1 (26.5.2002)
+ plná podpora souborù WMA (info, ètení, zápis, mazání)

v1.0 beta 9.0 (9.5.2002)
! zlepšeno ovládání
+ pøidání tlaèítkového panelu
+ kontrola souborù na délku 64 znakù
* rozšíøeno prohazování položek TAGu
* rozšíøena možnost synchronizace TAGù
* pøidány funkce do FreeDB wizardu

v1.0 beta 8.2 (11.3.2002)
! pøidán export do TXT souboru
! podpora stahování názvù alb z FreeDB (testováno pro MP3)

v1.0 beta 8.1 (27.10.2001)
* rozšíøena funkce HTML a CVS Wizardu

v1.0 beta 8.0 (8.10.2001)
! podpora tagu Lyrics3
! pøepracován pracovní engine
+ pøidána funkce CVS Wizardu, podpora Office XP
* úpava nabídek menu a ikonek
* export do HTML souboru (zatim na 75%, bude doplnìno prùbìžnì)
- ID3 pro WAV zatím nepoužívá standardní tag ale pouze ID3v1

v1.0 beta 7.2 (6.10.2001)
! internet zprovoznìn (www.mediatagger.zde.cz)
! podpora Monkeys's Audio, (pouze èásteèná)
! funkce naèítání všech podporovaných formátù
* pár ikonek navíc
* zmìna info-planelu o vlastnostech souboru

v1.0 beta 7.1 (1.10.2001)
! nové a lepší ikony
! synchronizace Mp3 tagù ID1 a ID2
+ rozšíøena funkce mazání tagù (všechny co jsou oznaèeny)
+ korekce èísel skladeb v tazích
+ minimalizace do tray
+ možnost nastaví barev ve výpisu souborù
* pøedìláno menu a opravena èeština
* oprava poškozených souborù (vypnuto)
* integrace do shellu (vypnuto)

v1.0 beta 7.0 (24.9.2001)
+ pøidána možnost tøídìní souboru
+ export do CVS
- opravena malá chybka v ID3v1
- opravena chyba v názvech playlistu
- opravena funkce refresh

v1.0 beta 6.0 (14.9.2001)
+ nový pracovní model
* nové ikony
+ pøidána plná podpora formátu Twin VQF (tagy libovolné délky)
+ pøidána èásteèná podpora formátu Vobis OGG (pouze ètení)
* ID3v2 pøeprogramován, pomalejiší ale podporuje nyní libovolnì dlouhé tagy
+ možnosti pøesouvat složky a soubory
* upraveny možnosti v názvu playlistu

v1.0 beta 1-5 (16.6.2001 - 19.8.2001)
! neveøejný vývoj
+ ID3v1, ID3v2
+ playlist
___________________________________________________________________________
Good Tagging !!!
Edit
Pub: 01 Aug 2022 12:31 UTC
Views: 585