tocharian D calender

Æfterra Gēola After Yule after jehwlą afcär yähwla
Sol-mōnaþ 'mud month' sulą mēnōþs säla miena
Lenzin-mānod "spring month" langaz-tīnaz mēnōþs lamcina miena
Easter-mōnaþ "Easter Month", "Month of the Goddess Ēostre" Austrǭ mēnōþs ostära miena
Winni-mánód "pasture month" waiþō mēnōþs wayäþa miena
Brāh-mānod "fallow month" falgō mēnōþs falka miena
Hewi-mānod "hay(making) month" hawją mēnōþs haya miena
Weod-mōnaþ "Weed month" weuda mēnōþs yota miena
Witu-mānod "wood month" widuz mēnōþs yäta miena
Winterfylleth "Winter full moon" wintruz-fulliþō yäntärfälyþa
Blōt-mōnaþ "Blót Month" blōtą mēnōþs plata miena
Ærra Gēola "Before Yule", or "First Yule" airiz jehwla ayŕä yähwla

Renyut calender

bari=j ki ‘crow month’; warɜ kuŋe
ńăga=j=zən ‘(month) to hunt the Burunduk’; ?
[nɛ̄ǹdi’=sən] ‘(month) to dry (food) over fire’; ? ?
šo=j=də-na ki ‘birchbark collecting month’; tojɜ kuŋe
surno=j ki ‘rainy month’; śaδa- kuŋe
tăŋə-n ťer ‘mid summer’; suŋe (PS *jär)
kumaŋ ki ‘arid month’; ? kuŋe
saməj=də-na ki ‘hunting-in-forest month’; ? kuŋe
üďüge šiššə ‘minor cold’; (PS *ücä tetsə)
urgo šiššə=j ki ‘big cold month’; (PS *årkå tetsə kuŋe)
ke-n ťer ki ‘mid-winter month’; (PSS (He) *kǎ jär kuŋe)
ăgər=bak ‘(month) for driven hunt’ (Tu.). ? ?
Edit
Pub: 14 Dec 2022 15:52 UTC
Views: 70