古シベリア諸語スワデシュリスト

基本セット(No. 1~207)

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2

English Ket Tundra Yukaghir Southern Yukaghir Chukchi Koryak Itelmen Chaplinski Yupik Aleut Nivkh Ainu
1 I at met met ɣəm ɣəmmo kәmma xўaŋá inaqaŋ ni ку (ku, ク), куани (kuani, クアニ); цёкай (chokai, チョカイ)
2 you(singular) u tet tet ɣənan ɣətʃtʃi kәzza əɬpə́k inaqamis ci э (e, エ), эани (eani, エアニ)
3 he bu tudel tudel ətɬjon, ənan ənno әnna əɬŋá inaqaam if ани (ani, アニ)
4 we әt, әtn mit mit muri; morɣənan (дʋ) muji, (mn) muju muzaʔn xўaŋkúta inaqamas mjer̥, min анокай (anokai, アンオカイ), а-ун (a-un, アウン)
5 you(plural) әk, әkŋ tit tit turi, torɣənan (дʋ) tuji, (mn) tuju tuzaʔn əɬpə́si inaqamcix cɨŋ, cin эци (echi, エチ), эци-окай (echi-okai, エチオカイ)
6 they buŋ tittel tittel ətri, ərɣənan (дʋ) ətʃtʃi, (mn) ətʃtʃu itχ (дv) əɬkə́k, (mn) əɬŋít inaqaŋin, inaqamax imŋ, ivŋ, in ани-утара (ani-utara, アニウタラ)
7 this ki, tu ten; tuŋ ediŋ; tuøn, tiŋ; aduøn ənqen, ŋotqen, ŋoot wutʃtʃin, ənnin təʔn, təʔnnu tána; úna uðan; ukan; wan; hiŋan tɨdj апан (apan, アパン), там (tam, タム), тан (tan, タン)
8 that qa taŋ, tiden (tien) tan; adaŋ; tiŋtaŋ ŋaanqen, ənken ŋajen nu ígna; támna, tazígna haman adj, aud, eʁd; kudj, kud ари (ari, アリ), икиа (ikia, イキア), нэй (nei, ネイ), тоан (toan, トアン)
9 here kiseŋ, tuseŋ, seŋ, seɛŋ tenʲi tii ŋutku wutjku nuxqene, ŋuʔn xўáni; taўáni; māni wa tuin, tug, tus; hug, huŋg тэда (teda, テダ)
10 there qaseŋ; sʲɔɔŋ; tunʲtan tigiraa taa; adaa; ejtaa ənkə, ŋenku, ɣenku ŋanko χu tazíŋaní; qagáni; pamáni; agá; tagáni hama ag, ajn, eʁs хунакэта (hunaketa, フナケタ), икусьта (ikushta, イクシタ), тоада (toada, トアダ)
11 who anʲa, anet; (ʐ) besʲa; (m) bitse; (mn) bilʲaŋsʲanʲ kin kin meŋin; (mnoɣije) mikənti meki (jeд) k'e; (mn) k'nәntx kiná, kináŋāўá kiin aŋ, nar̥ хунна (hunna, フンナ), нэн (nen, ネン)
12 what akusʲ, aksʲ neme leme renut jənnə ӑŋqa sjāŋўá alquχ; alqul sidj, nud нэп (nep, ネプ)
13 where biseŋ, bire qollʲe; qadaa qon; qadunge miŋkə miŋkə maʔ náni, nánta, nalíʁmi qanaŋ, qaataa r̥ar̥, tʰas хунакта (hunakta, フナクタ), инэ (ine, イネ), нэйта (neita, ネイタ)
14 when bet, asʲka qanʲin qanʲin, qajn tite; eβər, ənəkit tite it'e qakú; qavŋáq qanajiim ɨɣr, aɣr хэмбара (hembara, ヘムバラ), ита (ita, イタ), ко (ko, コ)
15 how asqa; ɛta qɔrʲa quoden qodo qənur miŋkəje last natə́n, natə́ta alqus; alqutal jaŋgut, jaŋgur̥ нэкон-ка (nekon-ka, ネコンカ)
16 not bәnʲ; atnʲ el el, ele ənŋe, qərəm, qərəmen, βaneβan ujŋe qaʔm; xeʔɲc; zaq [[ ]] -laka(ʁ)- lɨɣɨdj, qʰaudj, ɢavrdj, tʰa хам (ham, ハム), утэк (utek, ウテク)
17 all bɨlʲdɛ; utal jawner cumut əməɬjo əməŋ miɬ qamáxtuq huzuu sɨk, sik эмукнэ (emukne, エムクネ), исинэ (ishine, イシネ), обитта (obitta, オビッタ)
18 many ɔnʲ pojuonʲ ningej nəmkəqin amkəka, nəmkəʕaw, ŋənʋəq, ŋənʋətʃɣaja mejim, mejeŋ, ptos, әmptoβa, escaq ugljáʁljukú qalaʁil, hasinal, iʁajunal, aŋunal malʁodj, mɨlʁod, r̥aŋʁa порон-но (poron-no, ポロンノ)
19 some tam anun me qamlal qamunde ter, ciɣter, oʔptətar teʕəj amu; tʃəʕejtʃəɣeju laʔlsxeʔɲc qafsínaʁjják [[ ]] r̥aŋzlu, tʰaŋzlu нэппо (neppo, ネッポ)
20 few qɔmat alʁamlanʲ caaj tereβ, taretə teʕəj uʎuq paljáχaq qalaʁilakan, hasinalakan hɨsktj, haskud пон-но (pon-no, ポンノ)
21 other biksʲ konmegi; wien illʲe eɬβeɬjin; quɬi-/qoɬje- qullu qula; ek'nen iljáŋa aɣitaaðaa, aɣiitaqaa, uɣlaɣa ena оя (oya, オャ)
22 one qusʲ; qɔʔk maarquonʲ irkin, irkid ənnen, ənnencjen; qoɬ ənnen ʷqniŋ atásiq ataqan njaqr̥ синэ (shine, シネ)
23 two ɨn kijuonʲ ataqun, ataqud ŋireq ŋətʃtʃjeq kasχ málʁuk alax mjeqr̥ ту (tu, ツ)
24 three dɔŋ jaluonʲ jaan, jaad ŋəroq ŋ’əjoq c'oq piŋájut qankus tjaqr̥ рэ (re, レ)
25 four sik jalaklanʲ ilekun; ilekud ŋəraq ŋəjaq c'aq əstámat siciŋ nɨkr̥ инэ (ine, イネ)
26 five qak imdalʲdʲisce nʲaʁanbooj mətɬəŋen məlləŋen kuβumnuk taɬímat caaŋ tʰoqr̥ асикнэ (ashikne, アシクネ)
27 big qʲa cama; camuonʲ comooj nəmejəŋqin nəmejəŋqin ʷplaχ, esqckin áŋəlʁí aŋunal pila поро (poro, ポロ)
28 long ugdɛ, ugd citnej citnej niβɬəqin niwləqin iβlaχ tákəlʁí aðul kɨla таннэ (tanne, タンネ)
29 wide qiilʲsʲ wejluonʲ kenbunej numqin nəpawqin kotlaχ iqə́tuqáq slaɣil vjerla пара (para, パラ)
30 thick bɔʔlʲ køtinej iŋlʲooj numqin; nəqiqin nəqiqin nomqen əslə́gəχɬjálʁi; umúlʁi sxixtul tola; vir̥kɨrla руэ (rue, ルエ)
31 heavy sʌʌsʲ iralʲanʲ nigejooj nitcəqin nitʃtʃəqin kӑzlaχ uqíxtuqáq iɣnatul pjerdj пасэ (pase, パセ)
32 small hʌnʲanʲsʲ lʲukuonʲ jukooj nəppəɬjuqin, əppəɬjuɬjən nəppuljuqin uʎuʎaχ mə́kəstáχaq; amsjákəlʁí cuquðal matjki пон (pon, ポン)
33 short hɔlʲsʲ monnej citnedin jukooj nəciβməqin, ciβməɬjən nikməqin ikәmʎaχ tákəstáχaq aðulakan pʰχakla такнэ (takne, タクネ)
34 narrow tɔɢ, tɔɢa cawruonʲ cuŋnej nəcjuβqin nəkʋəqin quɲʎaχ iqə́kəstáχaq slaɣlakan nokla хутнэ (hutne, フツネ)
35 thin haksem coʁunej; kiiaije kejbej nəɣətqen; nəβətɬəqen nəʋəljɣəqen kcoɲʎaχ; oʎβeʎaχ amə́stáχaq; ugmə́stáχaq icaaqiðal nokla анэ (ane, アネ)
36 woman qim pajpe paaj ŋeβəсqet, ŋeβenjərən ŋaʋətʃŋən mimsx aʁnáq ajaɣaχ umgu, r̥aŋɢ мат (mat, マツ)
37 man(adult male) hig kojpe kuøjpe qɬjaβəɬ ʕolja iχɬχ juk tajaʁuχ utku, ezmɨtj оккайё (okkaiyo, オッカイョ)
38 man(human being) keʔt køde ʃoromo oʔraβetɬjan ʕujemtewilʕən c'amzaɲɬχ juk anʁaʁinaχ nivx, nivŋ айну (ainu, アイヌ)
39 child(a youth) dɨlʲ uo(ŋ) neneneqej, kəmiŋən qajəkmiŋən p'ec taʁnúχaq aniqðuχ oʁla хэкаци (hekachi, ヘカチ), по (po, ポ)
40 wife qim mirije; kønme terike ŋeβen, tumɣətum ŋeʋətqet ŋəc nulíq ajaɣaa [[ ]] маци (machi, マチ)
41 husband tet peldudie; køngi; kønme pulut əʔβequc, tumɣətum qəlaʋol qamzan ugí, uўí uɣiχ [[ ]] хоку (hoku, ホク)
42 mother am enʲie emej ətɬja, ətɬja əlla laχsχ nā anaχ ɨmɨk, ɨmk уну (unu, ウヌ)
43 father op amaa esie ətɬəɣən enjpitʃ isx atá aðaχ, taataχ ɨtɨk, ɨtk она (ona, オナ)
44 animal asselʲ jelekunugur-cendʲerukunpe, (зwеrʲ) talaw endʲoon ɣənnik (зʋjeрj) ɣijnik kɬaleʔan; (zβjerь) βərnik təʁígaq alɣaχ ŋa цикоикип (chikoikip, チコイキプ)
45 fish isʲ alʲʁa anil ənneen ənnəən әɲc iqáɬjuk qaχ co цеп (chep, チェプ)
46 bird keŋasselʲ ujenʲejrukun; cireme nodo ɣatɬje, ɣaɬɣat ɣalɣan (ptjenjeц) ʷpakuk qaўák saχ pɨjŋa, pujŋa цикап (chikap, チカプ), цири (chiri, チリ)
47 dog tip laame touko əʔttən ʕətʕən ʷqosχ, ʷqsχaj qikmíq sobaakaχ qan, qanŋ сета (seta, セタ)
48 louse bɨsʲt kødʲe todiindʲaʁaa roqər təlɣəjoqəj ʷkzumx vəxtáq [[ ]] vuŋ soyai, ソヤイ, сояй
49 snake tig, tih citnej kødʲe [[ ]] kəməɬɣən [[ ]] [[ ]] amáχtu; nəmə́gjjaq [[ ]] kɨlaŋa, kɨlgjerŋ ояпи (oyapi, オャピ)
50 worm kinʲ; utih kødʲe kelidʲe kəməɬɣən, kəməkəm əʋənqoj, ənɣem [[ ]] kiŋúk iχciχ χar̥, cxjevr̥ кикири (kikiri, キキリ)
51 tree oksʲ saal ʃaal uttuut uttəut unáχsiq hjaaɣaχ tiɣr̥, cχar̥ ни (ni, ニ)
52 forest leʔs; tabaŋ; hissɛj; arenʲ saanmonilʲe murge umkuum umkən ləlum uqfígət [[ ]] pal нитай (nitai, ニタイ)
53 stick(of wood) oksʲ saal ʃaal uttətuɬ uttəut ajáviq iklaχ [[ ]] канни (kanni, カンニ), кува (kuwa, クワ)
54 fruit ɛɛlʲ purie lebejdii oonəɬɣən, uunet əʋənʕən meɬkeβ pagúnʁaq qasuuʁis als, alr̥ фурэп (furep, フレプ)
55 seed imdisʲ [[ ]] ʃølʲie βonaɬɣən wunewun kuɲɬel gúnaq [[ ]] tʰoʁs, tʰoʁzaŋ пи (pi, ピ)
56 leaf ʌʌ pugil polʒisʲe βətβət wətwət pәllapәl quqúŋaq juʁliχ tjomr̥ (хок) сось (sosh, ソシ), (сах) ям (yam, ャム)
57 root tirʲ waruluu larqul kenməɬɣən tatqup pŋəlpŋəl akúq halɣiχ vizlɨx синрит (shinrit, シンリツ)
58 bark(of tree) ɨɨn saanqaldewe; qaldawe qaar təqiɬɣən ilqəlɣən ilal qájʁu qacχiχ oʁm, om яра (yara, ャラ)
59 flower aqta ʌʌŋ pulgidʲile lebien ʃørile təŋecjən taqleŋət c'iɲekecχ pítutʂáq cvjētkiχ eŋvk эбуйкэ (ebuike, エブイケ), нонно (nonno, ノンノ), том (tom, トム)
60 grass daan, daanʲ ulʲegeŋ ulʲge βaɣɬəŋən, βej ʋəʕaju ʷsəsal vəgáq qiiɣaχ cŋɨr кина (kina, キナ), мун (mun, ムン)
61 rope igije igeje ŋiɬɣən, tanŋəŋeɬɣən talat fӑsχt tapχám átχa; tapχáɬəgáq qiðuχ xjeva, xjevaŋ тусь (tush, ツシ)
62 skin(of a person) tuŋ sawe qaar ɣəɬɣən ɣəlɣən, jəmatnalɣən kəlβəɬχ amíрaq qacχiχ hal кап (kap, カプ)
63 meat(as in flesh) isʲ cuul cuul tərɣətər kinuŋi tχaltχal nəqá uluχ tjus, tur̥ кам (kam, カム)
64 blood sʲulʲ cieme lepul mutɬəmuɬ, muɬɬəmuɬ mulləmul mɬim aўk aamɣiχ ŋar̥, coχ кэм (kem, ケム)
65 bone aʔt amun amun əʔttəm, əʔttəməɬɣən ʕətʕəm ktχӑm náχqўaq qaɣnaχ ŋɨnjf, ŋanjɣɨf понэ (pone, ポネ)
66 fat(noun) kɨʔt nʲanʲir; coŋdʲe ʃounbo ecjən atʃʕən (njerpicij) xamɬx; (mjeдβjeжij) kac'x uqúq caðuχ [[ ]] кирипу (kiripu, キリプ), пие (piye, ピイェ)
67 egg ɛʔj nonoduo jajsʲe ɬiɣɬiɣ liwliw lβilx mánik saahmlaχ ŋojq нок (nok, ノク)
68 horn qɔʔ enmur unmut rənnəɬɣən, rətən jənnəlŋən әnteŋ siʁúnəq ruɣaχ mur̥ki кирау (kirau, キラウ)
69 tail (zverʲa) huut, (ptit͡sɨ) hisʲ, (rɨbɨ) hɔrap laqid ewce (звеrя) laqil, (rыbы) laqid iisʲe (зβjerja) naɬɣəŋojŋən, (ptiцə) peqərɣəreɬ, (rəбə) piqəpik, piqətəm ŋojŋən (zβjerя, rəбə) ŋosx, (ptiцə) copxc papə́k hitxiχ ŋɨki, ŋaki сара (sara, サラ), (птицы) иси (ishi, イシ), (рыбы) оцёпуцё (ochopcho, オチョプチョ)
70 feather(rather not down) asʲ [[ ]] tibil ɣaɬɣarɣən ɣətʃɣən ceɬxceɬx siljúk hakaχ tupr̥ конкони, (konkoni, コンコニ), рапуху (rapuhu, ラプフ)
71 hair tәŋ monilʲe majle kərβirti kətʃwəju k'imiʔn nuját imliχ ŋɨŋg, ŋamx нума (numa, ヌマ), отоп (otop, オトプ)
72 head kʌe, kʌga juo joo ɬjeβət lewət (cjeloβjeka) ktxəŋ, (zβjerя, ptiцə) caqol, (rəбə) xeβləc násquq kamɣiχ tjoŋr̥, tjoŋɣr̥ пакэ (pake, パケ), сапа (sapa, サパ)
73 ear ɔgdɛ unume uneme βiɬjut ʋelolŋən iʔl sigútək tutusiχ nos; mla кисара (kisara, キサラ)
74 eye dɛsʲ juødii aŋdʲe ɬəɬjaɬɣən ləlalŋən luʔl íja ðaχ njaχ сик (shik, シク)
75 nose ɔlan, ɔlɨn joʁul joʁul jeqaaq ʕeŋətʕəm qeqeŋ qəŋáq anʁusiχ vix, ux эту (etu, エツ)
76 mouth qo aŋa aŋa jəkərɣən jikijŋən qesχ qanə́q aɣalʁiχ ɨl, al; ɨŋg, avi, afŋ цяра (chara, チャラ), пара (para, パラ)
77 tooth(rather not molar) it salʲʁariiŋ todii βannəɬɣən, rənnəɬɣən, eʔeʔɬɣən wannəlŋən kәpkәp xúta aɣaluχ ŋɨɣs, ŋaɣzɨr̥ нимаки (nimaki, ニマキ)
78 tongue ej wanar onor jiɬiiɬ, jiɬəjiɬ jiləjil ɬcel uljú umsuχ hilx парумбэ (parumbe, パルムベ)
79 fingernail ineŋ odʲil udʲilʲ βaɣəɬɣən ʋaɣəlŋən k'ufk'uf əstúk qaɣalʁiχ tɨknj, taqanj ам (am, アム)
80 foot bulʲ arime ʃarqul jaɣəɬɣən kajamətkalŋən, jaɣəlŋən [[ ]] itə́ʁaq [[ ]] [[ ]] урэ (ure, ウレ)
81 leg bulʲ; kiʔsʲ ugurce nojl ɣətkaɬɣən; jaɣəɬɣən ɣətkalŋən qtχaŋ iʁú kitaχ, kuðuχ ŋɨtjx, ŋatjx кэма (kema, ケマ), кири (kiri, キリ)
82 knee batpulʲaŋ, bataŋ molʲʁadamun poʁøʒil ŋəratɬəŋən ŋəjalŋən sezeŋ səgə́squq ciðiɣiχ pix кокка (kokka, コッカ)
83 hand lʲaŋat; hʌŋn; ɨlʲ caldʲe(ŋ) nugen mənɣəɬɣən mənɣəlŋən xk'ic taɬíq caχ, cujuχ tɨmk, tamk тэк (tek, テク)
84 wing keʔj uje(ŋ) piirii; tibid aŋilʲ reɬətɬəŋən, reɬəɬɬəŋən tiltil seseŋ jaqúq iɣaasiχ ŋɨrʁɨr̥ рап (rap, ラプ), тэккуп (tekkup, テックプ)
85 belly hɨj, hʌlʲa monʲil iril nanqən nanqən qeɬtq aqsjá kimlaχ hiɣr̥ хони (honi, ホニ)
86 guts dap; kentibulʲ serbedamun jøulugul reɬpətɬəŋən, reɬpəɬɣən jəlpəlŋən әntneŋ tujá qaŋliχ, qamtiχ ŋari, ŋaɣri тапсуту (tapsutu, タプスツ)
87 neck kәqt, kәqtɛ nʲamiil jomil iʔtən ʕənnəʕin xejten ujáquq ujuχ qʰos ок (ok, オク)
88 back qɔvat cumur jouʁo qeptin qaptin k'aβac xatá haciχ kɨdr̥, kazr̥ сэтуру (seturu, セツル)
89 breast tʲga sisidamun melut maco matʃʋelŋən [[ ]] sjakímak simsis ŋɨrɣɨr̥ рэрари (rerari, レラリ)
90 heart hu sugudʲe ʃubedʲe ɬinɬiŋ liŋliŋ liŋc iχsjáquq kanuuχ ŋif самбэ (sambe, サムベ)
91 liver seŋ alʲaaje(ŋ) [[ ]] pontə ponta pontapont təŋúq aaʁiχ tivs киноп (kinop, キノプ)
92 to drink urɔ, urɔs lawj ooʒem ikβicik pələk, jiwwitʃjetək βelkas məʁáquq taaŋal radj, rad, rand ку (ku, ク), ику (iku, イク)
93 to eat isas; iliŋ lewdej leŋdej qametβak ewjik nokas, tχalles nəʁáquq, nəʁáqa qal injdj, ind, cmajdj э (e, エ), ибэ (ibe, イベ)
94 to bite arɔŋ kicie nerejl todiem juuk, tərɣuk; rəməɬkik jəɣutkuk pәlkas amqə́χquʁáqa, amqə́χquʁáquq kixs [[ ]] куба (kuba, クバ), икуба (ikuba, イクバ)
95 to suck namut iwinum [[ ]] ɬjook, ɬəβeek loʋək әlxʔes mamáʁaquq; məljúgaqúq umcul momodj, momdj нун (nun, ヌン)
96 to spit ulʲtij [[ ]] mullʲe pejʒiim [[ ]] itʃtʃinjtʃəʋak [[ ]] qəsíʁaquq qiŋðimixs [[ ]] нон (non, ノン)
97 to vomit baŋtɛva [[ ]] amlʲiim titqetək titqatək tχletes túftaquq [[ ]] ʁaudj руки (ruki, ルキ)
98 to blow(as wind) ugij lʲirerem pujm təttuk; (o βjetrje) kətəjɣatək, rəɣɬjok tukkə tlus; (o βjetrje) spәlkas sjúpaqá, sjúpaquq humsil; (o vjetrje) slal tʰjeʁdj ась (ash, アシ)
99 to breathe ɛliŋbet aʁarej jood ejmeʃum βəjentok wəjeŋtok fcjetkas anə́χtaqúq anʁil tʰadj, tʰad хэсэ (hese, ヘセ)
100 to laugh daɢ, daq aʁalʲwej nuøj tenŋətkuk; tenŋu ɬəŋək atʃatʃɣatək ɬŋezekas nəŋljáʁaqúq qasxal haʁadj, haʁad, eʁŋavd мина (mina, ミナ)
101 to see toŋ icuonum juøm ɬjuk ləʕuk әɬckos əsχátaqúq, əsχátaqá ukuχtal indɨdj, idɨdj, idɨjd нукара (nukara, ヌカラ)
102 to hear ɛqtij, ɛqsaq mørim mediim paɬjomteɬək palomtelək elfskas, elfses nagáquʁnáʁaqá, nagáquʁnáʁaqúq tutal mɨdj, mɨd ну (nu, ヌ)
103 to know(a fact) itparem kurilʲiim lejdiim ɬəɣi ɬəŋək ləɣi ləŋkə xiq eɬes lísimáqa iðaχtalakan, haqatal jimdj, jajmnd, jɨjmdj амкири (amkiri, アムキリ)
104 to think anʲbet, anʲbereŋ, aneŋbet cuŋdekudicim [[ ]] cimɣuk tʃjetʃkejuŋkə ʷk'enezekas sjumə́ʁniʁáquq aanɣicikaaðal kʰɨmlɨdj, kʰɨmlɨd раму (ramu, ラム), яйну (yainu, ャイヌ)
105 to smell(sense odor) itɛj (зapaq) podʲel joʁule aam jəŋok, jəŋotkok enajŋok, eŋok nesk'eʔɬkas náʁvaʁáqa, náʁaqá (o lюдяx) umtal, (o жivotn.) umsiixs nuɣnuɣdj хура-ну (hura-nu, フラヌ)
106 to fear kɔran, qɔenʲ, qɔranaj iŋiem iŋiim, iŋlʲiim eʔqeɬiŋetək, ajəɬɣaβək wejuljʕetək xtekas alíqaqúq iʁaχtal hjeʁadj ситома (shitoma, シトマ)
107 to sleep usenʲ aawaaj joŋʒooj, uŋʒooj jəɬqetək, ɬəmketək jəlqetək ʷŋekɬkas qaváʁaqúq saʁal qʰodj, qʰod мокоро (mokoro, モコロ)
108 to live dʌʔq ennuj edʲi βak, nəmətβak; ejuɬjetək, jeɣteɬək junetək soɲɬkas kijáχtakúq anʁaʁil humdj, hunvd исю (ishu, イシュ)
109 to die qɔreŋ, qɔraŋ [[ ]] amdej βik, peɬqetək; βajŋək ʋiʕek ezakas tuqúquq asχal mudj, mut рай (rai, ライ)
110 to kill qɔ, qɔɔ; ɛj, ej punʲiicem jouloʁiim təmək, qetβək təmək, enanmatək ɬmekas tuqútaka asχas iɣdj, iɣnd райгэ (raige, ライゲ)
111 to fight (dratʲsʲa) disʲ, dɨsʲ nʲinuujiice nʲiŋdʲidʲej tejkeβək jinninək ɬetekas tugúmʁaqúq [[ ]] vɨsktj, vɨskt койки (koiki, コイキ)
112 to hunt(transitive) assanɔ ieruuj promiʃlʲajm (na сuшje) ɣənniŋŋəttək; (na morje) iβinik, əʔtβəɬjetək, əʔtβətkuk taɣəjniŋək promosʎaʔɬkas; neskas unáŋniʁáquq; muʁúnъiʁáquq; iváʁiníʁaqúq majaaχs (oxota) ŋaŋɨŋdj рамандэ (ramande, ラマンデ)
113 to hit taɢaj paajm pajm; ʃapaʁedajm kəpɬək eʋəklək ozeles (palkоj) anáguɬə́qa; (kulakоm) təŋljúxɬiqá (пalkoj) anamixtal; (kulakom) tuɣamixtal zadj, lovdj кик (kik, キク)
114 to cut haɢej caʁuujiim coʁum cəβik, βaɬjatkok tʃəʋik әmpχes avə́χtuʁáqa isilal jaqtj, jaqt хумба (humba, フムバ), туй (tui, ツイ)
115 to split harɔ [[ ]] cindʲiim rəβətkok tʃəʋitkuk әmpχes qúxsiʁáquq qusxul r̥adj пэрэба (pereba, ペレバ)
116 to stab(or stick) ʌndɔ øktem aʃʃem ejupək tənpok telas kápaɬə́quq; sjukíɬəqúq cuhnil pʰsjevdj циу (chiu, チウ)
117 to scratch(an itch) inʲtij juorum ajiem rəɣək ʋeɣətkuk k'ules pakínguʁáqa tχis, qiimajaaxs χar̥ptj, χar̥qavd кики (kiki, キキ)
118 to dig ugdij, qɨr qoʁim iŋertem βəɬpatkok, rəɣətkuk wəljpatkok, jəɣək satokas, satos ljágiqúq hilɣil xɨzdj, xɨznd та (ta, タ)
119 to swim dujgit [[ ]] jardʲii aɬjeqatək alʕikatək fekas; tӑlfskas alŋúʁaqúq ucixs r̥ɨmdj, r̥ɨmd ма (ma, マ)
120 to fly dɔq; kɨ cenguruj merej riŋemjetək jiŋelʕetək seŋkas təŋágaqúq iɣaχtal pɨidj, puid хопуни (hopuni, ホプニ)
121 to walk kʌʔj ewrej ejrej ɬjejβək, cjejβətkuk wejtʃitək, lejʋək, təlejʋək ɬalekas; eɬkas iglə́χtaqúq [[ ]] nɨŋdj апкась (apkash, アプカシ)
122 to come igbesʲ [[ ]] kiesʲ jetək, pəkirək jetək k'oɬkas tagíquq hnul pʰr̥ɨdj, pʰr̥ɨd эк (ek, エク)
123 to lie(as on one's side) ditaɢɔt quduonʲ qodooj arəcɣətβak, rəɬteɬətβak jəltelətʋak sŏlkas iŋáχtaʁáquq qujuʁil (oduш) pordj, pozd; (njeod) xudj хоккэ (hokke, ホッケ)
124 to sit saʁanej modoj βakotβak ʋaɣalətʋak ɬakas aqúmgaqúq uŋucil ir̥ptj, hur̥tʰivdj а (a, ア)
125 to stand inʲ aʁuonʲ oʁooj βetcatβak ʋellatʋak tχzokas nəkə́vgaqúq anqaχtal kɨprdj, kaprd ась (ash, アシ)
126 to turn(change direction) tiŋ pomogej jømgiim rəɬik jəllik әnsxozŋas qífɬəqá, qífɬəqúq taqil fir̥kudj; pʼir̥ktj киру (kiru, キル)
127 to fall(as in drop) dʌq, dʌqŋ; taddaq naʁaanuj nʲoʁoj peqetatək ʕinjŋatək tsӑlkas ifkáʁaqúq ajal poldj хацири (hachiri, ハチリ)
128 to give qʌrambet, qʌraŋbet tadim tadiim jəɬək jələk zəlles túnaqá aʁil imɣdj, imɨdj, imɨɣid корэ (kore, コレ)
129 to hold(in one's hand) utɔq moojm mojm rənrək jənnik әnlos nuqnə́ʁaqá; tugúmiqáqa suχtal evdj кисьма (kishma, キシマ)
130 to squeeze hatabet, hatavet lalwiim nʲumuʃejm ejmitək emɣək t'k'nekas qətáqa [[ ]] mamdj нумба (numba, ヌムバ)
131 to rub ɔqtij, ɔqtɛt [[ ]] caʁitem keek kelek [[ ]] aŋӣχutáquq; miŋúχutáquq aɣixs xjedrdj, xjedrd сиру (shiru, シル)
132 to wash ulʲgaŋ, ulʲguŋ loʁodʲej ajledum iɬɣəteβək; tenek ilɣəteʋək lәmәs aʁmígaqúq; uʁvúχqaqúq uqlaχs zudj фурае (furaye, フライェ)
133 to wipe dabbet [[ ]] pelʲiem maɬjek, ɣəteβək jəteʋək ɬxas avíʁaqá aŋaðal ŋjevdj пириба (piriba, ピリバ)
134 to pull bagdɛŋ [[ ]] aanʲej; ʃindʲiim tiŋuk tiŋuk txoŋes sjajúxtaʁáqa; sjajúxtaʁáquq sajul irlɨdj, irlɨd; vɨɣidj, vɨɣid; mɣɨldj хэхэм (hehem, ヘヘム)
135 to push (ɔduш) tɛɛl, tɛɛlʲ, tɛlʲaŋ; (neɔd) sʲuk, sɔq, sɔqŋ [[ ]] colʁajm upənəɬik upənʕəlik tneɬes iχɬə́ʁaʁáqa; iχɬə́qaqўáquq hiŋul jɨxtj пивэ (piwe, ピウェ)
136 to throw ɛsʲkij suuseejm pejʒiim rintək, rəβəɬɣətkoβək jiŋlək tketes miljútaqá amnixtaasal pɨɣzdj, pazd осура (osura, オスラ)
137 to tie aŋɢej kuodʲesum ultem kəɬtək kəltətʃitək omtes qiljə́χqutáqӣ [[ ]] juptj сина (shina, シナ)
138 to sew hʌlʲsej iŋdʲej iidem βaŋek, tənik tənik ceʔnŋetes ukíniquq halul jottj, jetotind му (mu, ム), укаукау (ukaukau, ウカウカウ)
139 to count dɛrʲ cuŋul cuŋum rəɬɣək enajəlŋatək, jəlŋək ɬnes kəstíquq sams jurudj письки (pishki, ピシキ)
140 to say qaɢet annʲej, mørdʲiej antej; moni iβək, təβək iʋək, təʋək χenekas akúziqúq hiχtal ittj, itnd, xjezdj итак (itak, イタク), е (ye, イェ)
141 to sing iʔlʲ jaqtaj jaqtej tipejŋek, ɣrepək aŋaŋъjak, qolejaʋak caqaʔɬkas iljágaʁáquq aŋaacaʁil ludj, lud синотця-ки (shinotcha-ki, シノッチャキ)
142 to play aniŋ juoraj joodoj uβicβetək ujitʃʋetək maʔɬkas naʁáʁaqúq mikal ljerdj; laqrdj хэцири (hechiri, ヘチリ)
143 to float sʲuj [[ ]] mollʲoj pəɣəɬqeβətβak pəɣatək pβatkas pugímaqúq hanikal lɨr̥ktj мом (mom, モム)
144 to flow sennej waajʁal jierej tiɬik tʕək xskas máqaqúq hjul [[ ]] сан (san, サン)
145 to freeze tʌʌlʲ caqaarum jarqaaj qitəβik qitək qetetkas (nеод) kumljátaqúq; (одuʂ) χútaqúq hiɣas kɨŋdj рупусь (rupush, ルプシ)
146 to swell [[ ]] [[ ]] [[ ]] tənutək jənutək, tənutək pәlsekas puváquq hums tʰɨdj, tʰɨd сэкуккэ (sekukke, セクッケ)
147 sun i jerpeje jelʲoodʲo tirkətir tijkətij lac siqínəq aʁaðɣiχ kʰjeŋ токап-цюп (tokap-chup, トカプチュプ)
148 moon qip kinʲde kindʲe jiɬɣən jaʕəlɣən mesiц tanqíq tuɣiðaχ loŋ анцикара-цюп (anchikara-chup, アンチカラチュプ)
149 star qɔg, qɔʔ paʁadʲiidekuu jurgudʲieje aŋatɬəŋən ləljapətʃʕən ŋezzecχ, eŋezecχ iʁáləqə́taq sðaχ unjɣr̥ , unjɣur̥ ноциу (nochiu, ノチウ)
150 water ulʲ lawje ooʒii miməɬ miməl məq taaŋaχ caχ вакка (wakka, ワッカ)
151 rain ulesʲ tiwe tibo iɬiiɬ muqemuq cufcuf nəpsjúk kimðuxs lɨx апто (apto, アプト)
152 river sesʲ enu unun βeem wejem kiβ kíўək ciʁanaχ eri, i най (nai, ナイ), пэт (pet, ペツ)
153 lake dɛʔ jalʁil jalʁil ɣətɣən ɣətɣən ʷkәɬf nájvaq haniχ tu то (to, ト)
154 sea(as in ocean) [[ ]] cawul cobul aŋqə aŋqan qəχ imáq alaʁuχ qjer̥q, qjer̥qŋ атуй (atui, アツイ), рэп (rep, レプ), руру (ruru, ルル)
155 salt tʲʔ suolʲ solʲ coɬ; tejutej tʃoljtʃolj soʎ taʁjjúq taʁajuχ taftj, taftiŋ сиппо (shippo, シッポ)
156 stone tɨʔsʲ qajlʲ ʃøjlʲ βəkβəɬɣən wəwwən ʷβapk'ol, βac ujʁák quɣanaχ paχ сюма (shuma, シュマ)
157 sand hʌnʲaŋ, hʌnaŋ ønidʲe noʁo cəɣaɣɬəŋən tʃəɣej tosx qənáq cuɣuχ maχ, qomr̥ оса (osa, オサ), ота (ota, オタ)
158 dust [[ ]] [[ ]] [[ ]] piŋpiŋ, cjericjer piŋpiŋ ʷpiŋesχq agə́psjuq пiiliχ [[ ]] ко (ko, コ), кохо (koho, コホ)
159 earth(as in soil) baʔŋ lukul; ønidʲe lebie nuteсqən nutenut ktxəm nuná tanaχ mif той (toi, トイ)
160 cloud asʲpulʲ; ɛsqaj, esʲqaj, ɛssaj sukunsawa niŋqaar jən ʕətʃʕən jajaŋ, ŋəzzal qiljáxɬjuk inkamiiʁuχ, lax, carŋi [[ ]] ниськуру (nishkuru, ニシクル)
161 fog ulij; baŋij camce ʃaʒilʲ jəŋeji, jəŋejəŋ jəŋajəŋ [[ ]] tagítuk ajaŋiχ cɨlɨ, calu урара (urara, ウララ)
162 sky esʲ quruul kuʒuu jiiq, iʔiʔn ʕiʕin qəsχcaχ qilják inkaχ tlɨ кандо (kando, カンド), нись (nish, ニシ)
163 wind(as in breeze) bej ilije ileje kətəjɣən kəteɣ, kəteɣən spәl anúqa slaχ la рэра (rera, レラ)
164 snow tik erime pukelʲe əʔɬjəɬ ʕəlʕəl qәllal anígu qaniiɣiχ ŋaqr̥, qʰavi убас (ubas, ウバス), упас (upas, ウパス)
165 ice qo jarqa jarqe (prjeсnəj, rjecnoj) tintin; (morсkoj) ɣiɬɣiɬ ikət; (moрсkoj) ɣilɣil; (tunдрjennəj ljoд) kətɣel ketβol (pреsnəj) iljáŋquq, sikú kðaχ lur̥ ру (ru, ル), (морской) апу (apu, アプ)
166 smoke duʔ køjridʲe juul ŋəɬɣəɬ ŋəlŋəl, ipiip t'it'im pujúq, pujúχaq hўaχ tʰuf па (pa, パ), сюпуя (shupuya, シュプャ)
167 fire bɔʔk lacil losil jənjən, ŋəɬjenŋəɬjet milɣəmil, milɣən ximɬx kənə́q qiɣnaχ tʰuɣr̥, tʰur̥ абэ (abe, アベ), унци (unchi, ウンチ), ундзи (unji, ウンヂ), фудзи (fuji, フヂ)
168 ash qɔlan laciŋonidʲe ʃooloq piŋpiŋ piŋpiŋ cinzusx ўəɬqá utxiχ plɨŋg, qʰamχ уна (una, ウナ)
169 to burn(intransitive) dinɔɢɔt, bɔklaŋɢat endem piedetum rəɬβetək jəŋleʋək әnk'βas ugúqaqá; panə́χtaqá atal r̥uvdj uhui (ウフイ, ухуй)
170 road qɔʔt jawul cugø ret, təɬjan jəʕet, winə ktχӑs tumá akaluχ tif ру (ru, ル)
171 mountain qaʔj anaa pie ŋeɣnə ŋejŋej ŋejŋe nájʁaq qajaχ pal; cir̥ нупури (nupuri, ヌプリ)
172 red sʲulem nʲamucenʲi kejlenʲi nəcjeɬɣəqen, cjeɬɣəɬjən nəjətʃtʃəqei c'ac'alaχ kavílŋuq uluuðal paʁla фурэ (fure, フレ)
173 green sʌnʲsʲ qomonʲej dʲelʲoonoŋooj nəβtecɣətrəqen wətelɣəjalʕən, nəwtelɣəjaqen, nəlilitaqin fɬlaχ qigúʁməlŋúq ciðʁil njlajsvala фу (fu, フ)
174 yellow qʌlʲajsʲ nʲorinej ʃaqalenʲi əpɬəɬə, ɬjeɬjeɬperaɬjən, cjerəperaɬjən nəlelelpejaqen жoltoj kavísjagnílŋuq cumnuɣil [[ ]] сиунин (shiunin, シウニン)
175 white tagɨm nʲaawej pojnej iɬɣəɬjən; niɬɣəqin nilɣəqin atxlaχ qátəlʁí quhmal caŋ; qana, qʰonu; tovladj; qalʁala рэтара (retara, レタラ)
176 black tumsʲ toronʲej embej nuβqin, uβperaɬjən, uβeɬə luqin ktβelaχ tagnə́lʁi qaxcikðal vɨlvɨlɨ экурок (ekurok, エクロク), куннэ (kunne, クンネ)
177 night si ciŋicel emil nəkirit nəkinək kɬfiŋle unúk ðajaχ, amɣiχ ur̥k, ɨr̥k анцикара (anchikara, アンチカラ)
178 day(daytime) cajle podʲorqo əʔɬjoŋet ʕəlwəj qɬχӑl aʁnə́q aŋaliχ muɣv, muv то (to, ト)
179 year sɨɨ sukunmolʲʁal nʲemolʁil ɣiβiŋit ɣeʋeɣəjŋən гoд uksjúq ɣuuдaχ, (zima qanɣiχ, (ljeto) sluχ anj па (pa, パ)
180 warm(as in weather) usʲ pugece pugesʲ nomqen; nəciitqin nomqen omlaχ maqálʁi huʁnaazal tɨkla попкэ (popke, ポプケ)
181 cold(as in weather) taʔj- qandʲeŋ ciesʲ nəcəqqin, nəqiβjeqin, cjecjeŋəɬjən nətʃəqqin lqlaχ aqɬjáχtuqaq qiŋanal tivla нам (nam, ナム)
182 full utal potinej qodonʲej jərəɬjən jaməŋъjaʋəlʕən ktχnuʔin əsɬə́qŋalʁí cχal car иё (iyo, イョ), сикно (shikno, シクノ)
183 new kiʔ nʲidʲerpe(ŋ) illʲooj nəturqin nətujqin noβoj nutáʁaq taɣaðal cuz асири (ashiri, アシリ)
184 old kaʔt, katsʲ; sinʲsʲ tidaalʲe (tindaalʲe); cuolʲe ligej nəpetəqen, petəɬjən nənpəqin staroj utúqa taɣaðalakan (oduш) hɨjm, (njeod) mrlov фусько (fushko, フシコ), оннэ (onne, オンネ)
185 good aqta, aqtasʲ amucerukun omosʲ nəteŋqin, nəmeɬqin nəmelqin mellaχ, teŋlaχ pinílʁi suɣðanal nama, urla пирика (pirika, ピリカ)
186 bad selʲsʲ nʲaarcidʲe erisʲ eʔtkiŋ aŋajqətʃɣən, ʕatkeŋ, nəŋajqəqin χeqelaχ, eck'elaχ səʁlə́q suɣðanalakan ɨkila вэн (wen, ウェン)
187 rotten(as, a log) sinʲsʲ; sug, suk molduolnʲ pollooj βiɬjetəɬjən witʃjetəlʕən ksuqknen aʁúmalʁí iʁðuxtal kruŋz хоросэ (horose, ホロセ)
188 dirty sinntusʲ (grязʲ) jaʁulʲ kunnʲej, (grязʲ) kudul cjeritqəɬju, cjeriɬjən ləqʋejin әlk'səlaχ iqátuqáq kikaɣnal ŋalsqo, eʁr̥qa цяка (chaka, チャカ), капа (kappa, カパ)
189 straight tatɨŋ jatnej olʁinmiej βetɣərə βaɬjən, nəpetɣəqen nəʋetɣəqen βetβalaχ iʁílŋuq atiim mɨkrla, makrla икурусьна (ikurushna, イクルシナ), куванно (kuwanno, クワンノ)
190 round kruglaj pomnej pømnej koβɬjokə βaɬjən kamleləŋ itəlʕən kruгloj akámkəxtáq imuðiɣal pulbulɨ сикари (shikari, シカリ)
191 sharp(as a knife) etsʲ [[ ]] nʲaasʲenʲi nirβəqin, irβəɬjən nitʃʋəqin βostroj ípəlʁí qiciχs tʰunj ээн (een, エエン)
192 dull(as a knife) sʲalʲanʲsʲ [[ ]] el nʲaasʲenʲ neβəɬqəqin, eβəɬqəɬjən [[ ]] ʷisxemtlaχ ípxilŋúq [[ ]] [[ ]] энукара (enukara, エヌカラ)
193 smooth uulʲsʲ [[ ]] olʁinmiej ekeekəɬjin, βetɣəсqəɬjəi nəpljepqen iɬχlaχ mátəgnə́qəxtáq qacχiziɣal mɨkɨrla оципэп (ochipep, オチペプ), рарарактэк (rararaktek, ラララクテク)
194 wet ulʲtusʲ [[ ]] oŋi; idʲenʲej itqəjeβəɬjən, memcəjoɬjən itkəjeʋəlʕən cqlaχ aʁíʁnalʁí, aʁípsjalŋúq ciχtal cjevcjevu пэнэ (pene, ペネ)
195 dry(adjective) toiŋ, tɔɢɔiŋ silnaj kielʲooj kərɣəɬjən, kəkβatəɬjən, paɬjən nəkətʃɣəqen k'izβilaχ tukʂúgŋalʁí qakal, qakaχtal (suшitj) sjeudj, χaud сат (sat, サツ)
196 right, (correct) sɔtdasʲ, ʌgabat uguneŋ oojo qeɣɬən βaɬjən, ipekin, nipqin janʕaʋəŋ itəlʕən praβilьnoj ipápignālʁí aðalulakan mɨkrla яйан (yaian, ャイアン), охайнэ (ohaine, オハイネ)
197 near utisʲ ejuoke mieke cəmcjekin nətʃjejməqin tamalʔan qantáʁanlə́ŋuq; qantáʁalʁí amaatxalakan, sila, sluɣan madj хангэ (hange, ハンゲ)
198 far bilʲsʲ jøkolʲej cejlisʲ əjaaken, iicɣəkin ʕujelʕən, nujeqin, əjaʋaken mec'aʔan, t'aɬʔan ujátuqáq amaatxal, amaatxaχ, hakuutxal (dalj) tʰɨdj, tʰɨlf хангэко (hangeko, ハンゲコ), туйма (tuima, ツイマ)
199 right(side) bɔgat [[ ]] miilaŋdooj mraken, mraŋqacken məjaŋqalken xtoŋan agánqəgnə́q caaɣamɣuuʁiχ nɨir симон (shimon, シモン)
200 left(side) tulʲsʲ jawlaaʁande tulugulaaʁet, tulugudooj ŋacəŋken, ŋacɣəŋqacken ɣatʃəŋqalken sic'eŋʔan sjaʁúmignə́q aŋiqiiʁiχ tʰɨir̥ харики (hariki, ハリキ)
201 at ilʲka, itlʲ, itilʲ, itilʲga, ɨlʲvesʲ pudile arqaa, aalʲ, uølʲsge qaca tʃjejmək; -tʃujm-/-tʃojm- olla sjáʁўaní aŋan, sila, sluɣan laʁa, ljef та (ta, タ)
202 in -ʲka, -diŋtɛ; hɨjga; -diŋɛ [[ ]] [[ ]] -ɣtə, -etə; -cəkoɣtə; -cəku/-cəko; -k/-kə -k [[ ]] -mi ilan, naɣan, sluɣan [[ ]] э (e, エ), ко (ko, コ), та (ta, タ)
203 with(accompanying) qɔnʲbesʲ [[ ]] nʲaʁaa reen; ɣe-/ɣa-; -te/-ta; -ma omakaŋ kc'eʔɬʔin, omakaŋ ənkám; -kuɬxi-, -lək; -nkuk aɣiital, as uɣrɨt, urɨt ани (ani, アニ)
204 and haj; i [[ ]] taaʁile, taasile ənkam; eβər to, ətʃtʃi [[ ]] ənkám, amá ama, mas hara ва (wa, ワ)
205 if kaga [[ ]] [[ ]] eβər, ənəkit ekilu [[ ]] íўən -ɣu- [[ ]] цики (chiki, チキ), нэко (neko, ネコ), якун (yakun, ャクン)
206 because unʲtɛnʲ [[ ]] [[ ]] miŋkəri qun məjew xejneɬ qajúxɬjak [[ ]] [[ ]] ан-гусу (an-gusu, アングス)
207 name i kirije nʲuu nənnə nənnə χelaŋ átəq asaχ qʰa рэй (rei, レイ)
Edit
Pub: 30 Dec 2022 01:20 UTC
Edit: 30 Dec 2022 01:21 UTC
Views: 111